Close

Stored Procedure ile MS SQL Sunucu üserindeki bir veritabanındaki bütün tablolarda arama yapmak

Stored Procedure ile SQL veritabanı içindeki bütün tablolarda arama yapmak istenildiğinde aşağıdaki yapı kullanılabilir.

Arama yapılacak veritabanı içinde bu procedure oluşturulur ve çalıştırılır.

–Bütün tabloların bütün alanlarında girilen kelimeyi veya cümleyi bulur.
EXEC SearchAllTables ‘ArananKelime’
GO

Stored Procedure kodları:
CREATE PROC SearchAllTables
(
@SearchStr nvarchar(100)
)
AS
BEGIN

CREATE TABLE #Results (ColumnName nvarchar(370), ColumnValue nvarchar(3630))SET NOCOUNT ON

DECLARE @TableName nvarchar(256), @ColumnName nvarchar(128), @SearchStr2 nvarchar(110)
SET  @TableName = ”
SET @SearchStr2 = QUOTENAME(‘%’ + @SearchStr + ‘%’,””)

WHILE @TableName IS NOT NULL
BEGIN
SET @ColumnName = ”
SET @TableName =
(
SELECT MIN(QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + ‘.’ + QUOTENAME(TABLE_NAME))
FROM  INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE   TABLE_TYPE = ‘BASE TABLE’
AND QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + ‘.’ + QUOTENAME(TABLE_NAME) > @TableName
AND OBJECTPROPERTY(
OBJECT_ID(
QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + ‘.’ + QUOTENAME(TABLE_NAME)
), ‘IsMSShipped’
) = 0
)

WHILE (@TableName IS NOT NULL) AND (@ColumnName IS NOT NULL)
BEGIN
SET @ColumnName =
(
SELECT MIN(QUOTENAME(COLUMN_NAME))
FROM  INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE   TABLE_SCHEMA = PARSENAME(@TableName, 2)
AND TABLE_NAME = PARSENAME(@TableName, 1)
AND DATA_TYPE IN (‘char’, ‘varchar’, ‘nchar’, ‘nvarchar’)
AND QUOTENAME(COLUMN_NAME) > @ColumnName
)

IF @ColumnName IS NOT NULL
BEGIN
INSERT INTO #Results
EXEC
(
‘SELECT ”’ + @TableName + ‘.’ + @ColumnName + ”’, LEFT(‘ + @ColumnName + ‘, 3630)
FROM ‘ + @TableName + ‘ (NOLOCK) ‘ +
‘ WHERE ‘ + @ColumnName + ‘ LIKE ‘ + @SearchStr2
)
END
END
END

SELECT ColumnName, ColumnValue FROM #Results
END

scroll to top