Close

MS SQL Sunucu üserindeki bir veritabanındaki bütün tablolarda arama yapmak

SQL veritabanı içindeki bütün tablolarda arama yapmak istenildiğinde aşağıdaki script kullanılabilir.
Bütün tabloların içinde istediğiniz kelime/cümleyi arayarak sonucu size bir tablo olarak verir.

DECLARE @SearchStr nvarchar(100)
SET @SearchStr = '%mysearchterm%'

CREATE TABLE #Results (ColumnName nvarchar(370), ColumnValue nvarchar(3630))

SET NOCOUNT ON

DECLARE @TableName nvarchar(256), @ColumnName nvarchar(128), @SearchStr2 nvarchar(110)
SET @TableName = ''
SET @SearchStr2 = QUOTENAME('%' + UPPER(@SearchStr) + '%','''')

WHILE @TableName IS NOT NULL
BEGIN
SET @ColumnName = ''
SET @TableName = 
(
SELECT MIN(QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME))
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
AND QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME) > @TableName
AND OBJECTPROPERTY(
OBJECT_ID(
QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME)
), 'IsMSShipped'
) = 0
)

WHILE (@TableName IS NOT NULL) AND (@ColumnName IS NOT NULL)
BEGIN
SET @ColumnName =
(
SELECT MIN(QUOTENAME(COLUMN_NAME))
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_SCHEMA = PARSENAME(@TableName, 2)
AND TABLE_NAME = PARSENAME(@TableName, 1)
AND DATA_TYPE IN ('char', 'varchar', 'nchar', 'nvarchar')
AND QUOTENAME(COLUMN_NAME) > @ColumnName
)

IF @ColumnName IS NOT NULL
BEGIN
INSERT INTO #Results
EXEC
(
'SELECT ''' + @TableName + '.' + @ColumnName + ''', LEFT(' + @ColumnName + ', 3630) 
FROM ' + @TableName + ' (NOLOCK) ' +
' WHERE UPPER(' + @ColumnName + ') LIKE ' + @SearchStr2
)
END
END 
END

SELECT * FROM #Results
DROP TABLE #Results
scroll to top